نخست وزیرنارندرا مودی به لزوم استفاده بیشترازانرژی خورشیدی در زندگانی روزمره تاکید نموده است؛ نخست وزیرمودی و رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون کارخانۀ نیروی برق خورشیدی 101 مگاوات را دربخش میرزاپور اوتارپرادش افتتاح نمودند.

نخست وزیرنارندرا مودی به لزوم توسعه کاربرد بهترانرژی خورشیدی در زندگانی روزمره تاکید نموده است. او دیروزبه یک اجتماع عمومی در محوطه اداره لوکوموتیودیزل دروارانسی اوتارپرادش خطاب می نمود. آقای مودی گفت که استفاده بیشترازانرژی خورشیدی می تواند سطح زندگانی زنان را بهبود بخشد و همچنین ازمحیط تحفظ نماید. آقای مودی گفت که پروژه های متعدد برای مدرنیزه سازی و توسعه دیزل لوکوموتیو برای ایجاد امکانات شغل وکار دروارانسی تحت رسیدگی قراردارد. نخست وزیرضمن سخنرانی راجع به طرحهای بهبودی عمومی متعدد براه انداخته شده توسط دولت مرکزی گفت که طرح آیوشمان بارت برای مواظبت مردم فقیرمعرفی شده است. آقای مودی طرحهای متعدد به ارزش 8000 میلیون روپیه را دراین ایالت افتتاح نموده و سنگ بنیاد آن را نهاد. او همچنین مدارک را به افراد ذینفع طرح مسکن نخست وزیر، راشتریه آجیوکا مشن یعنی میسیون امرار معاش ملی و مودرا یوجنا یعنی طرح پول را توزیع نمود. قبلاً نخست وزیرمودی و رئیس جمهوراعزامی فرانسه امانوئل مکرون کارخانه نیروی برق خورشیدی 101 مگاوات را در بخش میرزارپوراین ایالت افتتاح نمودند. هرسال ازاین پروژه درروستای دادر کالا  واحد برق 157 میلیون تهیه خواهد شد