دولت مرکزی دادگاهی را برای تصفیه تنازعه آب مابین ادیشا و چاتیس گره تشکیل داده است.

دولت مرکزی یک دادگاه سه عضوی را برای تصفیه تنازعات آب ماهاندی مابین ادیشا و چاتیس گره برسرتسهیم آب رود تشکیل داده است. وزارت منابع آب دربخشنامه ای حاکیست که دادرس دیوان عالی اِ اِم خانویلکاررئیس این دادگاه خواهد بود درحالیکه دادرس راوی رنجن ازدادگاه عالی پاتنا و دادرس ایندرمیت کورکوچک دادگاه عالی دهلی دو عضو دیگرآن خواهند بود.

این دادگاه که مقرآن دردهلی خواهد بود بدنبال دستورهای دیوان عالی در ماه ژانویه درمحاکمه ای توسط حکومت ادیشا ارائه شده بود تشکیل داده شده است.