وزیرامورخارجه ونزوئلا جورج آرریازا دیرورگفت که کشورمتبوعش خواهان تجارت با هند با بکاربردن روپیه هندی است.

وزیرامورخارجه ونزوئلا جورج آرریازا دیرورگفت که کشورمتبوعش خواهان تجارت با هند با بکاربردن روپیه هندی است. باید یادآوری شود که تسهیل تجارتی در روپیه هندی فعلاً مابین ایران وبوتان وجود دارد و ونزوئلا خواهان تسهیل مشابهی با هند است. وزیرنامبردۀ ونزوئلا گفت که پیشنهادی دراین مورد با وزارتهای دارایی و پترولیوم هند دردهلی نو مورد مذاکره قرار گرفته است.  فعلاً تجارت مابین هند و ونزوئلا باستفاده از دلاربعمل می آید. وزیرامورخارجه ونزوئلا که برای شرکت در کنفرانس بنیانی ائتلاف خورشیدی بین المللی در دهلی نو حضوردارد، گفت که او باخانم سوشما سواراج همتای هندی اش تشکیل جلسه داده و راههایی را برای توسعه و تحکیم همکاری مورد بحث و بررسی قرار داده است.