شامی کپور: یک هنرپیشۀ برجستۀ سینمای هندی

تنظیم وتهیه کنندگان: محمودعالم ملک وشمس شیروانی