یوکی به سطح بازیکنان واجد شرایط میامی رسیده است درحالیکه رام کومار خارج از مسابقه شده است.

یوکی بامبری با ادامه جنب و جوش پیروزی اش درمسابقه های مستقیم ،  بازیکن ارژانتین رنزو اولیوو را برای رسیدن به دورۀ نهایی مسابقه بازیکنان واجد شرایط میامی اِ تی پی ، شکست داده است. بهرحال رام کومار راماناتان از این مسابقه برجسته خارج شده است.