هند یک یادداشت دیگری را به وزارت امورخارجه پاکستان راجع به ادامۀ رویدادهای اذیت و تهدید به مقامات وکارمندان کمیسیون عالی هند،ارسال نموده است.

هند یک یادداشت دیگری را به وزارت امورخارجه پاکستان راجع به ادامۀ رویدادهای اذیت و تهدید به مقامات وکارمندان کمیسیون عالی هند،ارسال نموده است. منابع حاکیست که هند ازپاکستان خواسته است که بلافاصله راجع به همۀ حوادث تحقیقاتی را انجام بدهد و به مقامات مربوطه دستوربدهد که این امررا تضمین نمایند که این چنین حوادث مجدداً روی ندهند. منابع حاکیست که نتایج این تحقیقات لطفاً به  اطلاع کمیسیون عالی هند رسانده بشود. آنها گفتند که رویدادهای اذیت، ارعاب و تهدیدات به امنیت جسمانی دیپلماتها و مقامات تخلف ورزی ازکنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک سال 1961 و تهدید به تحفظ و امنیت پرسنل کمیسارعالی هند می باشد. دراین یادداشت ازسه حادثه تذکرشده که دیروزبه وقوع پیوسته.