نخست وزیرنارندرا مودی به شی جین پینگ رئیس جمهورچین تلفن زده و به او راجع به انتخاب مجدد او تبریک گفت.

نخست وزیرنارندرا مودی به شی جین پینگ رئیس جمهورچین تلفن زده و به او راجع به انتخاب مجدد او تبریک گفت. آنها دریک گفتگوی تلفنی موافقت نمودند که چون این دو قدرت بزرگ به سرعت پیشرفت می نمایند لذا روابط دوجانبه ای مابین هند و چین برای پی بردن قرن بیست ویکم بعنون قرن آسیایی اهمیت حیاتی دارد. هردو رهبرهمچنین برای ادامۀ شورومشورتهای صمیمانه شان راجع به موضوعات منطقه ای و بین المللی موردعلاقه مشترک نیزموافقت نمودند.