سازمان ملل برسرهلاکت 39 نفرازاتباع هندی ربوده شده توسط داعش در عراق ابرازتسلیت نموده گفت که این فاجعه یک نمونه دیگروحشتگری و بی رحمی این جناح تروریستی بدنام می باشد.

سازمان ملل برسرهلاکت 39 نفرازاتباع هندی ربوده شده توسط داعش در عراق ابرازتسلیت نموده گفت که این فاجعه یک نمونه دیگروحشتگری و بی رحمی این جناح تروریستی بدنام می باشد. جان کوبیس دبیرکل نماینده ویژه ای برای عراق عمیقترین غم و اندوه و تسلیت را به خانواه های قربانیان و همچنین مردم و دولت هند ابلاغ نموده.