مهاراشترا: یک مقصد ترجیحی هند برای گردشگران

نویسنده: اِل اِس بخشی

مترجم وگوینده: محمد نجیب خان