ناوین پاتنایک سروزیرایالت اودیشای هند پلی ساخته شده بررودخانه را افتتاح نمود.

ناوین پاتنایک سروزیرایالت اودیشای هند پلی ساخته شده بررودخانه را افتتاح نمود. این رودخانه  انشعاب ماهانادی می باشد که بخش جارسا گودا را با سامبال پورمتصل می سازند. حین برشمردن این پل بعنوان سنگ میل منطقه، پاتنایک گفت که آن به متصل ساختن منطقه زغال سنگ براجارج ناگر و بیل پاهار دربخش جارسا گودا با سامبال پور کمک خواهد کرد وفعالیتهای اقتصادی درمنطقه را ترفیع خواهد بخشید.

این پل دونیم کیلومترطولانی که بلوک رنگالی دربخش سامبال پور را با بلوک لاکانپور دربخش جارساگودا متصل می سازد با یک هزینه بیش از1170 میلیون روپیه ساخته شده است. یک مسئول مربوطه گفت که پل مذکورکه طولانی ترین درغرب اودیشا محسوب می شود فاصله میان لاکانپور و سامبال پور را تا 50 کیلومتر کوتاه تر می سازد.