کنفرانس شش ماهه فرماندهان ارتش هند ازامروزدردهلی نو آغازخواهد شد.

کنفرانس شش ماهه فرماندهان ارتش هند ازامروزدردهلی نو آغازخواهد شد. سوباش رام راو بامره وزیرمشاوردراموردفاعی خطابیه گشایشی را ایراد خواهد کرد. طی این کنفرانس که ریاست آن بعهده رئیس ارتش ژنزال بیپین راوات خواهد بود. فرماندهان ارشد برمسایل بخصوص مربوط به ارتش را بحث وبررسی خواهند کرد. کنفرانس فرماندهان ارتش بطورشش ماهه جهت تدوین تصمیمات مهم سیاسی ازطریق شورومشورتهای مسئولین مربوطه برگزارمی شود.