هند یک اعتراض شدید را نزد اسلام آباد به ثبت رسانیده است که وی دسترسی بازدید زایران سیک ازدیپلماتهای هند و تیمهای کنسلی درپاکستان را مسدود می سازد.

هند یک اعتراض شدید را نزد اسلام آباد به ثبت رسانیده است که وی دسترسی بازدید زایران سیک ازدیپلماتهای هند و تیمهای کنسلی درپاکستان را مسدود می سازد. وزارت امورخارجه طی بیانیه ای آن را بی احترامی دیپلماتیک قلمداد کرده است . وی حاکیست که اقدام مذکورنقض آشکارکنوانسیون وئین، پروتوکل دوجانبه ای جهت بازدید اززیارتگاههای مذهبی و مرامنامه برخورد با پرسنلهای دیپلماتیک و کنسلی درهند و پاکستان می باشد. یک گروه حدوداً 1800 نفرسیک تحت قرارداد دوجانبه ای بازدیدی به زیارتگاه های مذهبی را بعمل می آورند.