اجلاسیه سران دول مشترک المنافع ازامروزدربریتانیا آغازخواهد شد.

اجلاسیه سران دول مشترک المنافع ازامروزدربریتانیا آغازخواهد شد. جلوتراز اجلاسیه رسمی سران دول مشترک المنافع در 19 و 20 ماه جاری، سه مورد جلسات مذاکرات درزمینه بازرگانی، زنان، مردم و جوانان از امروز آغازمی شود. نارندرا مودی نخست وزیرهند در روزجمعه و شنبه دراین رویدادها شرکت خواهد جست.نامبرده طی تویت خود گفت که هند اهمیت عظیمی را به مناسبات خود با ملل مشترک المنافع قایل است. خبرنگار آل اندیا رادیو گزارش نمود که تمام تدارکات برای اجلاسیه سران انجام گرفته اند. موضوع اجلاسیه  “بسوی یک آینده مشترک” می باشد. این رویدادی که یک باردر دوسال برگزارمی شود نمایندگان از50 کشورمشترک المنافع را گردهم می آورد.