سازمان پژوهش فضایی هند چهارمین و آخرین عملیات ارتفاع مداری ماهواره فضا نوردی آی آراِن اِس اِس-یک آی  را بطورموفقیت آمیز انجام داد.

سازمان پژوهش فضایی هند چهارمین و آخرین عملیات ترفیع محوری ماهواره فضا نوردی آی آراِن اِس اِس- یک آی را شب گذشته درحدود ساعت 21:5 دقیقه انجام داد. ارتفاع  حضیضی هدفمندی شده  35381 کیلومتر است و ارتفاع اوجی 35793 کیلومترمی باشد. سومین عملیات ارتفاع محورماهواره درشب شنبه بطورموفقیت آمیزانجام گرفت. سیستم ماهواره فضا نوردی منطقه ای هند موسوم به آی آراِن اِس اِس- یک آی هشتمین و آخرین ماهواره فضا نوردی در این گروه می باشد. این ماهواره بطورکامل درداخل هند طراحی شده است تا بتواند اطلاع موقعیت خدمات دقیق را به کاربران درهند فراهم نماید.