نارندرا مودی نخست وزیرهند بازدید خود از سوئد و بریتانیا را آغازمی کند ؛ او گفت که بازدیدش تعاملات هند با کشورهای متذکره را ترفیع خواهد داد.

نارندرا مودی نخست وزیرهند بازدید خود از سوئد و بریتانیا را آغازمی کند ؛ او گفت که بازدیدش تعاملات هند با کشورهای متذکره را ترفیع خواهد داد. نارندرا مودی نخست وزیرهند ابرازاعتماد کرده است که بازدیدش ازسوئد و بریتانیا جهت ترفیع تعاملات هند با این کشورها سودمند خواهد بود. نامبرده امروزبه یک بازدید 5 روزه ازسوئد  و بریتانیا، کشور را ترک می گوید. مودی طی بیانیه ای قبل ازبازدیدش گفت او جهت ملاقاتهای دوجانبه ای و جلسه سران هند و نوردیک و اجلاسیه سران دول مشترک المنافع دوران 17 الی 20 ماه جاری بازدید می کند. نخست وزیرگفت که آن اولین بازدیدش از سوئد خواهد بود و هند و سوئد با مناسبات صمیمی برخوردارمی باشند. او گفت که سوئد یک شریک ارزنده در ابتکارات توسعه هند می باشد. مودی گفت که  استیفن لوفن نخست وزیرسوئد و او فرصتی را برای فعل و انفعال با رهبران ارشد بازرگانی هردوکشور خواهد داشت و نقشه عملی آینده همکاری را با توجه به تجارت، سرمایه گذاری ، نوآوری، علوم تکنولوژی، توسعه مهارت، شهرهای هوشمند، انرژی تمیز، دیجیتال سازی وبهداشت ترسیم خواهند کرد. او گفت که هند و سوند بروزه سه شنبه بطورمشترک دراستلکهوم اجلاسیه سران هند و نوردیک را همراه با نخست وزیران فنلاند، نوروژ، دنمارک و آیسلاند برگزارخواهند کرد. نخست وزیر گفت که او در18 آوریل درلندن بسرخواهد برد. او گفت که هند و بریتانیا سهیم تشریک مدرن با مناسبات قوی می باشند. مودی گفت که بازدیدش ازلندن یک فرصت دیگری را برای هردوکشورجهت دمیدن تحریک تازه به تعاملات روبرشد دوجانبه ای فراهم خواهد کرد. نیز قرار است که نخست وزیرهند در19و 20 آوریل دراجلاسیه سران دول مشترک المنافع شرکت جوید که توسط بریتانیا میزبانی می شود، که ریاست مشترک المنافع را بطوررسمی از مالتا بدست می آورد. نیزنخست وزیر هند حین مسافرت برگشت به وطن در 20 ماه جاری یک توقف کوتاهی را دربرلن خواهد داشت.