کارایی برجسته هند دربازیهای مشترک المنافع 2018

کارایی بازیکنان زن هندی در بیست ویکمین بازیهای مشترک المنافع در گلد کوست استرالیا درطول دو هفتۀ گذشته خیلی چشمگیر بوده است. با عبور نمودن نشانۀ یکصد از لحاظ مدالها که دربازیهای 2010 میلادی در دهلی نو بدست آمده و 64 مدال در بازیهای سال 2014 درگلاسگو، هند در بیست ویکمین بازیهای مشترک المنافع در گلدکوست استرالیا برندۀ 26 مدالِ طلایی 20 مدال نقرۀ و 20 مدال برنز گردیده درجدول مدالها به سومین درجه دست یافت.

دربازیهای نهایی بدمینتن زنان سرتاسرهند سائنا نهوال پی وی سیندو را با 18-21 و 21-23 شکست داد. مشت زن برجستۀ زن هندی میک ماری کوم، یک وکیل مجلس کنونی راجیا سبا که قهرمان جهانی پنج بار و برندۀ مدالِ المپیک می باشد در اولین بازیهای مشترک المنافع مسابقه جویی نموده برندۀ مدال طلایی در مسابقۀ مشت زنی در زمرۀ چهل وهشت کیلوگرم شده.

میرابایی چانو در مسابقۀ وزنه برداری باکسبِ شش از جمله شش رکورد بی سابقه دراولین روز مسابقه در زمرۀ 48 کیلوگرم زنان مدالهای طلایی را بدست آورده و بدنبال آن هم بازی اش از مانیپور سنجیتا چانو درزمرۀ 53 کیلوگرم و سپس پونم یادو در زمرۀ 69 کیلوگرم موفق به کسب مدالهای طلایی شدند.

بازیکنان مرد نیز عقب تر از آنها نبوده، وساتیش کومار شیوالینگم در زمرۀ 77 و وینکت راهول راگالا در زمرۀ 85 کیلوگرم کارایی شایانی را ازخود نشان داده راه را برای پیروزی سایر دسته 270 بازیکن هندی هموارساخته که به استرالیا مسافرت نموده. پی گروراجا دراولین روز مسابقه همراه میرابایی در زمرۀ مردان 56 کیلوگرم به مدال نقرۀ دست یافته. رویهمرفته هند تنها دریک رشته به اخذ نه مدال دست یافته که یکی از عالیترین کارایی شان دربازیهای بسطح مشترک المنافع بوده.

سپس نوبت تیراندازان آمده درحالیکه دختر جوانسال مانو بهاکر همۀ مخالفین اش را درمسابقه تیراندازی زنان ده متری پشت سرگذاشته با بازیکن برجسته هینا سیدّهو به مدال نقرۀ دست یافته. سپس نوبت هینا رسیده که در مسابقه 25 میتری مدال طلایی را ازآن خود ساخته درحالیکه برندۀ مسابقۀ قهرمانی جهانی جیتو رای کارایی شایانی را ازخود نشان داده. درمسابقه تیراندازی 25 میتری سایر بازیکنان را عقب گذاشته. مهولی گهوش، اوم میتراوال، اپوروی چاندِلا و راجیو کومار نقشهای پشتیبانی شان را باکسب مدالهای نقرۀ و برنز ایفا نموده. دراین میان دستۀ بازیکن برجستۀ بدمینتن برهبری بازیکن سرشناس سائنا نهوال، و تیم تنیس رومیزی زنان با اولین مدال طلایی شان تاریخ ساز شده.

سلسلۀ مدالهای طلایی در دومین هفته نیز جریان داشته چون شریاسی سینگ بهترین کارایی اش را با کسبِ مدال طلایی در بازی دونفرۀ زنان نشان داده. درحالیکه اوم میتراوال و انکور میتّل مدال برنز را بدست آورده و تیرانداز هندی نیز دربازیهای شان غلبه داشت.

شریاسی درمسابقه های نهایی مانند بازیکن استرالیا ایما کاکس به 96 پوائنت دست یافته درحالیکه اوم پرکاش میتاروال و انکور میتّل با کسب مدالِ برنز در مسابقۀ تیراندازی 50 میتری و مسابقات تلّه دونفرۀ مردان به تعداد مدالها افزوده.

درحلقۀ بازیهای مشت زنی تیم هندی برهبری میک ماریکوم قهرمان جهانی پنج بار، تیم هندی کارایی شایانی را ازخود نشان داده.

در بازیهای 2014 در گلاسگو هند به پنج مدال طلایی شش مدال نقرۀ و دو مدال برنز در کُشتی دست یافته بود.

نویسنده: راهل بنرجی

مترجم: دکتر احمدعلی