یک هیئت منصفه دادگاه عالی کلکته امروزدادخواستهای کمیسون انتخابات ایالتی ، حزب حاکمۀ کنگره ترینمول و احزاب مخالف دررابطه با انتخابات شورای محلی دربنگال غربی را مورد رسیدگی قرارخواهد داد.

یک هیئت منصفه دادگاه عالی کلکته امروزدادخواستهای کمیسون انتخابات ایالتی ، حزب حاکمۀ کنگره ترینمول و احزاب مخالف دررابطه با انتخابات شورای محلی دربنگال غربی را مورد رسیدگی قرارخواهد داد. هیئت منصفۀ مشتمل بردادرسان بی سومادر و اِ موکرجی دیروزگفت که سوال پذیرش دادخواست حزب بی جِ پی توسط دادگاه دادرس سوبراتا تعلقدار تعیین خواهد شد که روند انتخابات دوازدهم ماه جاری را بتعلیق انداخته.