وزارت نفت و گازطیعی تصمیم گرفته است بیستم آوریل را بعنوان اوجوالا دیوس برای ترویج کاربرد سوخت پاک بمنظورآشپزی درمیان جمعیت روستایی این کشوربرگزارنماید.

وزارت نفت و گازطیعی تصمیم گرفته است بیستم آوریل را بعنوان اوجوالا دیوس برای ترویج کاربرد سوخت پاک بمنظورآشپزی درمیان جمعیت روستایی این کشوربرگزارنماید. این مطلب دیروزتوسط مدیراجرایی شرکت نفت هند منطقه گجرات اِس اِس لامبا دریک کنفرانس مطبوعاتی دراحمدآباد بیان شد. اوگفت که درآن روزتقریباً 15000 جلسۀ شورای محلی اِل پی جی تحت پرادان منتری اوجوالا یوجنا درسراسرکشورصورت خواهند گرفت. در گجرات 701 جلسۀ شورای محلی اِل پی جی اینگونه درروزجمعه برای دادن تقریباً 70000 اتصال جدید گازاِل پی جی به افراد خانواده زیرخط فقرصورت خواهند گرفت.