کریملین گفته است که  این هنوزتوقع مذاکرات با واشنگتن باوجود حملات برهبری آمریکا درهفتۀ گذشته به سوریه همپیمان مسکو دارد.

کریملین گفته است که  این هنوزتوقع مذاکرات با واشنگتن باوجود حملات برهبری آمریکا درهفتۀ گذشته به سوریه همپیمان مسکو دارد. سخنگوی کریملین دیمیتری پسکوف گفت که مسکوتوقع دارد که بعضی ازانواع مخابرات باوجود همۀ آسیب تحمیلی اخیر واشنگتن به روابط ما آغازخواهند شد. او افزود که هیچ مذاکرات فعلی مابین دوکشورراجع به یک کنفرانس سران ممکنه مابین دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا و همتای روسیه اش ولادیمیرپوتین وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه دراواخر این هفته به پاسخ آنچه که آنها آن را بعنوان حمله گازمسموم توسط رژیم اسد مورد حمایت روسیه دریک هفته قبل، قلمداد نموده حملاتی را انجام دادند.