نخست وزیرنارندرا مودی امشب برای یک بازدید دوجانبه ای و برای شرکت درکنفرانس سران دول مشترک المنافع به بریتانیا خواهد رسید.

نخست وزیرنارندرا مودی امشب برای یک بازدید دوجانبه ای و برای شرکت درکنفرانس سران دول مشترک المنافع به بریتانیا خواهد رسید. کمیسارعالی هند دربریتانیا وای کِ سینها ضمن گفتگو با آل اندیا رادیوتوقع دارد که این بازدید روابط دوجانبه هند با بریتانیا را مستحکم ترخواهد ساخت. آقای مودی ازجمله دیگران با نخست وزیربریتانیا تریزا مه ملاقات خواهد نمود. او ازموزه علوم برای نمایشگاهی که بمناسبت پنج هزارسال علوم و اختراع هند صورت می گیرد دیدارخواهد نمود. نخست وزیر با دانشمندان، علوم دانان وهنرمندان نیزملاقات خواهد نمود. برای پیشبرد زمینه های تکنولوژی مدرن مابین دوکشوردردوران بازدید نخست وزیرتاکید خواهد شد. خبرنگارگزارشگر ما ازبازدید نخست وزیرگزارش می دهد که بریتانیا بزرگترین سرمایه گذار در هند ازجمله کشورهای گروه بیست می باشد. بریتانیا دردوران18 سال گذشته سرمایه گذاری تقریباً 25 میلیارد دلاررا نموده است. آقای مودی دردوران بازدیدش با مجریان کل دوکشورملاقات خواهد نمود. انتظارمی رود که یادداشت تفاهم متعدد درزمینه مواظبت،بهداشت، نوآوری و تکنولوژی ازجمله چیزهای دیگر بامضا برسند. سپس آقای مودی درکنفرانس سران و دول مشترک المنافع درلندن شرکت خواهد  نمود. درونمایه این کنفرانس سران بسوی یک آتیه مشترک می باشد.