عراق 13 نفربشمول 11 تن محکوم به اتهامات مربوط به تروریسم را اعدام نموده است.

عراق 13 نفربشمول 11 تن محکوم به اتهامات مربوط به تروریسم را اعدام نموده است. وزارت دادگستری دیروزگفت که آنها شامل افراد مسئول انفجار  بمبهای ماشینی، هلاکت پرسنل نیروهای امنیتی و آدم ربایی ها بوده . دربیانیه صادره توسط وزارت دادگستری تاریخ، محل وقوع و جزئیات دیگر راجع به این حملات تذکر نشده است.