وزیرمرکزی ترابری زمینی  وبزرگراهها نیتین گادکری گفته است که قرار است یک بزرگراه جدید مرتبط کننده دهلی و مومبای با هزینۀ یکصد هزار کرور روپیه ساخته بشود.

دولت مرکزی یک بزرگراه جدید مربوط کننده دهلی و مومبای را به هزینۀ یکصد هزارکرور روپیه خواهد ساخت. نیتین گادکری وزیرمرکزی ترابری زمینی و بزرگراهها دیروزضمن ارائه این اطلاعات دردهلی نوهمچنین طرح هایی را برای بزرگراه چمبل نیزافشا نمود. بزرگراه چمبل با بزرگراه دهلی و مومبای مرتبط خواهد بود و احتمال می رود برای ایالتهایی ازقبیل مادیا پرادش و راجستان سودمند باشد. آقای  گادکاری همچنین ابتکارهای بزرگی وزارتش را برای عدم احتقان منطقۀ پایتخت ملی دهلی نیزمشخص نمود. اوگفت که بطورمجموع ده پروژۀ بارزش 35600 کرور روپیه جریان دارد. تقریباً چهل هزارماشین بازرگانی هرروزوارد دهلی می شوند که باعث آلودگی فزاینده ای و شلوغ درشهرمی شوند. اوگفت که بزرگراه ثانوی شرقی درتاریخ بیست و نهم ماه جاری توسط نخست وزیرنارندرا مودی افتتاح خواهد شد. آقای گادکاری گفت که یک طرح مشابهی برای کاهش ترافیک دردهلی شرقی ، بزرگراه دهلی- میرت درنظرگرفته شده و قسمت دهلی و داسنه آن نیزدرتاریخ بیست ونهم آوریل توسط نخست وزیرافتتاح خواهد شد.