سازمان تحقیقات مرکزی هند اتهام نامه ای را برعلیه دوشرکت و 12 نفربشمول لالوپراساد یادو وزیرراه آهن سابق وهمسرش رابری دیوی و فرزندش تجسوی یادوبه اتهام بی نظمی ها دراعطای یک کنترات اجرایی دو هتل شرکت غذا و گردشگری اداره راه آهن هند به یک شرکت خصوصی ارایه نموده است.

سازمان تحقیقات مرکزی هند اتهام نامه ای را برعلیه دوشرکت و 12 نفر بشمول لالوپراساد یادو وزیرراه آهن سابق وهمسرش رابری دیوی و فرزندش تجسوی یادوبه اتهام بی نظمی ها دراعطای یک کنترات اجرایی دو هتل شرکت غذا و گردشگری اداره راه آهن هند به یک شرکت خصوصی ارایه نموده است. بنا به گفته مقامات این اتهام نامه دیروزبه یک دادگاه ویژۀ سازمان تحقیقات مرکزی هند دردهلی نو ارائه شد. وزیرمرکزی سابق پریم چند گپتا، همسرش سارلا گپتا، مدیرکل آنوقت گروه آی آرسی تی سی بی کِ اگروال، مدیرکل سابق آی آرسی تی سی پی کِ گویل و مدیرآنوقت آی آرسی تی سی راکش سکسینا دراین اتهام نامه نامزد شده اند.