دیوان عالی هند به حکومت ایالت جمووکشمیربرای فراهمی امنیت به خانوادۀ قربانی هشت ساله ای هتک ناموس دست جمعی و قتل کتوا دستورداده و جویای پاسخش راجع به انتقال این محاکمه خارج ازکتوا شده است.

دیوان عالی هند به حکومت ایالت جمووکشمیربرای فراهمی امنیت به خانوادۀ قربانی هشت ساله ای هتک ناموس دست جمعی و قتل کتوا دستورداده است . یک هیئت منصفۀ مشتمل بررئیس دیوان عالی دیپک میشرا و دادرسان اِ اِم خان ویلکارو دی وای چندراچود همچین جویای پاسخ حکومت ایالتی راجع به درخواست انتقال محاکمۀ این قضیه ازکتوا به چاندی گره شده است.