نخست وزیرناندرا مودی دراولین مرحلۀ بازدید دوکشوراروپایی اش برای شرکت دراولین کنفرانس سران هند و اروپای شمالی به استکهلم پایتخت سوئیس رسیده است.

نخست وزیرناندرا مودی دراولین مرحلۀ بازدید دوکشوراروپایی اش به استکهلم پایتخت سوئیس رسیده است. نخست وزیردردوران بازدید دو روزه اش با رووسای کشورهای متعدد درحین شرکت دراولین کنفرانس سران هند و اروپای شمالی دراستکهلم مذاکرات دوجانبه ای را انجام خواهد داد. او با مجریان کل کشورنیزتعاملی خواهد داشت و به هندیان غیرمقیم نیزخطاب خواهد نمود.