آی آراِن اِس اِس یک آی بطورموفقیت آمیزبراه انداخته شد

نویسنده: کِ وی ونکتا سوبرامانیام

مترجم: محمودعالم ملک

هند رویای دیرینه  داشتن یک سیستم ماهواره ناوبری داخلی را با پرتاب موفقیت آمیزآی آراِن اِس اِس یک آی بتحقق رسانده است. یک خودروی پرتاب ماهواره قطبی سی-41 حامل ماهوارۀ ناوبری ازمرکزفضایی ستیش داون در سری هری کوتا درایالت ساحلی جنوبی آندرا پرادش پرتاب گردید. راکت خودرو پرتاب ماهواره قطبی ماهواره را درمدارجغرافیایی همزمان تخصیص داده شده اش تنها 19 دقیقه بعد از رسیدن آن به آسمان گذاشت. ماهوارۀ مذکور کارخوبی را انجام می دهد.

کِ سیوان رئیس ایسروبه علوم دانان و مهندسان شامل درماموریت تبریک گفت. وی گفت من ازسراسرخانواده ایسرو برای انجام کارسرسخت و موفق ساختن آی آراِن اِس اِس یک آی  سپاسگزار هستم.

آی آراِن اِس اِس یک آی احتمال می رود آی آراِن اِس اِس یک اِ ، اولین از هفت ماهوارۀ ناوبری که درماه ژانویه سال 2017 میلادی پس ازناکام شدن سه ساعت اتمی روبیدیم غیرموثرشده بود تعویض کند. هفت ماهواره قسمتی از نیوی سی (ناوبری با استارگان هندی می باشد) آی آراِن اِس اِس یک آی  آخرین ماهواره دراین استارگان می باشد.  ایسرو اولین هفت ماهواره ناوبری – آی آراِن اِس اِس یک اِ به آی جی درمیان ماه ژوئیه سال 2013 و ماه آوریل 2016 را پرتاب کرد. سازمان تحقیقات هند ایسرو هفت ماهواره اول فضا نوردی را موسوم به آی آراِن اِس اِس- یک اِ الی اِن جی مابین ژوئیه سال 2013 و آوریل 2016 براه انداخته. هردو آی آراِن اِس اِس یک آی  و آی آراِن اِس اِس یک اِچ بعنوان ماهواره های پشتیبان هوایی نموده. این ضروری شده بود بعد ازآن که همۀ سه دستگاه زمان سنج اتمی روبیدیوم وارد شده در آی آراِن اِس اِس یک الف درمدار ناکام شده. این همۀ هفت ماهواره برای اطلاعات دقیق 24 ساعتی ضروری اند.

این طورهردوماهواره آی آراِن اِس اِس یک آی  و آی آراِن اِس اِس یک اِچ در آن با دستگاههای زمان سنج اتمی تصحیح شده جاسازی نموده شدند. اینها توسط یک کنستیون شش شرکت هندی تولید شده که درکارتولید انسجام و آزمایش دربنگلورو مشغول بودند. این  میسیون آی آراِن اِس اِس یک آی   دو هفته بعد ازبه مداراندازی ماهواره مخابره ای جی ست- شش اِ براه انداخته شده و درتاریخ بیست و نهم که رابطه با زمین را ازدست داد. سازمان فضایی تحقیقات هند سراغ این محل ماهواره را بدست آورد و برای برقراری این ماهواره همت می ورزد.

ماهواره های ناوبری دارای هردوکاربردهای نظامی ، امنیتی و غیرنظامی محدود برای کمک به امنیت و مدیریت فاجعه و مراقبت زمینی ، هوایی و دریایی ناوگان خواهند بود. آی آراِن اِس اِس یک آی  سیگنالهای زمان بسیار دقیق را پخش خواهد کرد که یک دستگاه گیرنده می تواند برای بصورت مثلث درآورن محل وقوعش بکارببرد. این صورت فلکی همچنین اطلاعات موقعیتی را درفضا فراهم خواهد نمود که هند و دوربرآن را دربرمی گیرد که آن را می توان توسط گیرندگان زمینی برای تعیین دقیق موقعیت و زمان بکار برد.

آی آراِن اِس اِس یک آی  انتظارمی رود هدف معینش را درظرف تقریباً یک ماه پس ازمانورهای مدارو آزمایشات آن بدست بیاورد. این براه اندازی ماهواره نتیجۀ زحمات شدید 17 ساله علوم دانان فضایی هندی است.

سازمان تحقیقات فضایی هند اکنون راجع به ماهواره های ناوبری پیشرفته کار می کند که مرحله دوم برنامۀ آی آراِن اِس اِس را تشکیل خواهند داد. این خیلی حایزاهمیت است که ماهواره ناوبری بجای ساعتهای زمان سنج وارداتی دارای ساعتهای زمان سنج اتمی روبیدیوم خواهند بود که توسط مرکزکاربردهای فضایی دراحمدآباد تهیه شده است.

هشت ماه آینده برای سازمان تحقیقات فضای هند بعنوان چالشی خواهند ماند که قصد دارد نه ماموریت را درفضا بگذارد. فرونشینی موقرچندریان-2 و ماموریت به ماه قراراست دراواخرسال 2018 میلادی روی بدهد.