معابد کاجوراهو: یک چشم انداز تاریخینویسنده: آنوگیا سودان
مترجم وگوینده: شمس شیروانی