هامپی: خرابه های دورۀ طلایی هند


نویسنده: آی کِ شارما
مترجم وگوینده: محمودعالم ملک