تاثیرجشنوارۀ فیلم مستقل برتماشاچیان هندنویسنده وگوینده: شمس شیروانی