سری دوی: یک ستارۀ غروب ناپذیر سینمای هندتنظیم وتهیه کنندگان: شمس شیروانی ومحمودعالم ملک