سهم وخدمات رابیندرانات تاگور درسرشاری فرهنگ وادبیات هندنویسنده: آنوگیا سودان
مترجم وگوینده: شمس شیروانی