هند دردومین دوره مسابقه جام قهرمانی هاکی آسیایی زنان امروز با چین در دنگهای کره جنوبی مقابله خواهد کرد.

هند دردومین دوره مسابقه روبن جام قهرمانی هاکی آسیایی زنان امروز با چین در دنگهای کره جنوبی مقابله خواهد کرد. این مسابقه درساعت یک بعد از ظهربوقت هند آغاز خواهد شد. تیم زنان هاکی هند دفاع خود را با یک پیروزی 4 دربرابر 1 گل برژاپن درروز یکشنبه آغازنموده و فعلاً درجایگاه دوم در فهرست امتیازی 5 ملتی قرار دارد. تیم زنان هاکی هند به جایگاه اول خواهد رسید درصورتیکه درمسابقه امروز با ژاپن به پیروزی دست بیابد. چین درجایگاه سوم، ژاپن درجایگاه چهارم و مالیزی درجایگاه پنجم قراردارند.