درایالت بنگال غربی هند رای گیر مجدد در 568 مرکزانتخاباتی شورای روستایی پراکنده درسراسر20 بخش آن ایالت امروز بعمل می آید.

درایالت بنگال غربی هند رای گیر مجدد در 568 مرکزانتخاباتی شورای روستایی پراکنده درسراسر20 بخش آن ایالت امروز بعمل می آید. کمیسیون انتخابات ایالتی بدنبال شکایات خشونت دوران رای گیری بروز دوشنبه، رای گیری مجدد را دستورداده است. دست کم 12 نفرجان خود را درخشونتها جان داده اند و 43 نفر مجروح گردیدند. هیئت رای گیری از دولت ایالتی و پلیس خواست که تدارکات مبسوطی امنیتی را بعمل آوردند تا رای گیری را بتوان بطورمسالمت آمیزوبی طرف برگزارکرد. شمارش آرا قراراست فردا بعمل آید.