آقای راجنات سینگ وزیرکشورهند دیروزپیشرفت بعضی ازپروژه های عمرانی درقلمروهای تحت حکومت دولت مرکزی را بررسی نمود.

آقای راجنات سینگ وزیرکشورهند دیروزپیشرفت بعضی ازپروژه های عمرانی درقلمروهای تحت حکومت دولت مرکزی را بررسی نمود. وزیر نامبرده دردوران جلسه دردهلی نو پروژه ها مانند ماموریت شهرهای هوشمند، برنامه مسکونی نخست وزیر، ماموریت اتل برای نوسازی و دگرگونی شهری و ماموریت هند تمیزموسوم به سواچه بارت را مورد بررسی قرارداد. مقامات ارشد ازقلمروهای تحت دولت مرکزی هند وزیرکشور را از وضع کنونی بعضی از پروژه های عمرانی آگاه ساخته که درقلمروهای مربوطه شان به اجرا درآورده می شوند. وزیرکشور پیشرفت دراجرای پروژه های متعددی به هدف بهترسازی  زندگی مردم را مورد تمجید و ستایش قرارداد.