نیروی پاسدارساحل ترکیه حاکیست که هفت تبع افغانی از جمله سه کودک حین تلاشی برای رسیدن به یونان جان ازدست دادند.

نیروی پاسدارساحل ترکیه حاکیست که هفت تبع افغانی از جمله سه کودک حین تلاشی برای رسیدن به یونان جان ازدست دادند. اما وی حاکیست که درنجات دادن 12 نفراز اتباع افغانی و یک قاچاقچی مظنون ایرانی از قایق درحالت غرق شدن موفق شد. نیروی پاسدار ساحل ترکیه دربیانیه ابراز نموده که یک کشتی و چرخبال نجات دهنده در اواخرروز دوشنبه بدنبال سراغی به نزدیک قسمت غربی استان چناق قلعه فرستاده شده. باید یاد آوری شود که ترکیه و اتحادیه اروپایی پیمانی را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی درسال 2016 بامضا رسانده بودند.