فلسطین یک روزبعد از انتقال دادن سفارت آمریکایی دراسرائیل به اورشلیم نماینده عالی خود را ازایالات متحده باز می گیرد.

فلسطین یک روزبعد از انتقال دادن سفارت آمریکایی دراسرائیل به اورشلیم نماینده عالی خود را ازایالات متحده باز می گیرد. وزرات امورخارجه فلسطین دربیانیه ای حاکیست که حسام زلوم رئیس دفترسازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن به فلسطین خواهد برگشت. این اقدام درپرتوی نشان دادن اعتراض توسط فلسطین علیه بازنمودن سفارت ایالات متحده در روز دوشنبه دراورشلیم بعمل آورده شده است.