آقای رامنات کوویند ریاست جمهوری هند ازنمایش دپارتمان تکنولوژی های انرژی اتمی درمرکزپژوهش اتمی بابا واقع در مومبای هند بازدید نمود.

آقای رامنات کوویند ریاست جمهوری هند ازنمایش دپارتمان تکنولوژی های انرژی اتمی درمرکزپژوهش اتمی بابا در ترومبای واقع در مومبای هند بازدید نمود. او نیزعده ای از تسهیلات دپارتمان تکنولوژی های انرژی اتمی را به ملت اهدا کرد. رئیس جمهوربدین مناسبت سخنرانی نموده و گفت که هند بعنوان یکی از برجسته ترین کشورهای بکاربرنده تکنولوژی های هسته ای دررشته های مختلف، ازانرژی تا کشاورزی و از دارو تا مدیریت ضایعات برسمیت شناخته شده است.