هند اعانه ای را جهت تربیت دریایی و ساخت سدهای خاکی درنپال تصویب کرده است.

هند مبلغ18.7 کرور روپیه نپالی را بشکل اعانه جهت تربیت  رودخانه و ساخت سدهای خاکی درامتداد رودخانه های لال بکیا، باگمتی و کملا درنپال تصویب نموده است. مانجیو سینگ پوری سفیرهند درنپال یک چک بمبلغ مذکور بشکل اعانه را به دکترسانجای شارما دبیروزارت انرژی ، آبیاری و منابع آبی نپال در کاتماندو تقدیم نمود. کارهای تربیت رودخانه و ساخت سدهای خاکی در رودخانه ها دارای هدف کنترل سیل ومدیریت منابع آبی می باشد که چندین میلیون نفر ساکن درمناطق این رودخانه های واقع درهند و نپال ازآن بهره مند خواهند شد.  هند ازسال 2008 مبلغ 4.68 میلیارد روپیه نپالی را جهت تربیت رودخانه ها و ساخت سدهای خاکی فراهم نموده است.