شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه اضطراری را برای مورد بحث وبررسی قراردادن خشونت دیروز در امتداد مرز غزه- اسرائیلی تشکیل داد.

شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه اضطراری را برای مورد بحث وبررسی قراردادن خشونت دیروز در امتداد مرز غزه- اسرائیلی تشکیل داد. این خشونت که بدنبال گشایش سفارت ایالات متحده در اورشلیم بروزکرده  بیش از 50 نفر ازفلسطینان جان خود را ازدست دادند. این جلسه بعد از تقاضای کویت برای تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل بدنبال کشت و کشتارفلسطینان درتیراندازی اسرائیلی برگزار شد . بیش از 1200 نفردرآن تظاهرات دست جمعی زخمی شدند. اگرچه تا بحال واضح نیست که چه نتیجه از این جلسه شورای امنیت بعمل آمده که درآن هیچ بیانیه مشترک ایراد نشده. درعین حال دبیرکل سازمان ملل دریک تویت ابرازنمود که او باندازه کافی هشدارو محتاط است و برسرتشدد این خشونت احساس نگرانی می کند.