کره شمالی مذاکرات پایه عالی با کره جنوبی را لغو نموده است.

کره جنوبی مذاکرات پایه عالی با کره جنوبی را که قراربود امروز راجع به رزمایشهای مشترک نظامی سیول با ایالات متحده برگزارشود ، لغو نموده است.

حدوداً یکصد هواپیمای جنگنده ایالات متحده و کره جنوبی در روزجمعه شروع به رزمایش نظامی مشترک موسوم به رزمایش مکس تندر نمودند. کِ سی اِن اِ آژانس خبرگزاری رسمی کره حاکیست که این رزمایشهای یک برانگیزش و تمرین نمایشی برای بعمل آوری تهاجم بوده.

این مذاکراتی با کره جنوبی که دراوایل هفته جاری بتوافق رسیده، قراربود در پانمونجم ، یک محوطه نظامی درناحیه غیرنظامی شده مابین این دوکشوربعمل بیاید.

پیونگ یونگ نیز به الغای کنفرانس سران بسیارمنتظره ای مابین رهبرش کیم جونگ اون و دونالد ترامپ ریاست جمهور ایالات متحده که قراربود درتاریخ دوازدهم ماه آینده  برگزارشود، تهدید نموده است.

یک سخنگوی ایالات متحده ابرازنموده که هیچ چیزبرانگیزنده راجع به این رزمایش نظامی وجود ندارد. او افزود که آنها بطورمداوم برای تشکیل جلسه مابین آقایان ترامپ و کیم آمادگی خواهند نمود.

ایالات متحده و کره جنوبی همیشه مصر برآن شده اند که همچنین رزمایشهای خالصتاً برای مقاصد دفاع می باشند.