نوازشریف دستگاه قدرتمداری پاکستان را شرمسارگذاشت

نویسنده:کاوشیک رای

مترجم: شمس شیروانی

نوازشریف نخست وزیرسابق پاکستان خود و دستگاه قدرتمند کشور را بخجالت کشیده است. شریف بدنبال عدم  صلاحیت قرارگرفتن از سوی دیوان عالی کشور بسمت نخست وزیری درقبال افتضاح پاناما گیت برای بقای سیاسی خود دست و پنجه نرم می کند. حتی دادگاه منیع پاکستان اورا جهت بعهده داشتن ریاست حزب خودش بنام پاکستان مسلیم لیگ (جناح نواز) غیرقابل صلاحیت تشخیص داده است.  حزبش درکشوربرسرقدرت می باشد که درظرف 2 ماه با انتخابات مواجه خواهد شد.

شریف بدون اشاره ای به اسمی از سازمانهای شورشگرای جماعت الدعوا و جیش محمد از حافظ سعید و مولانا مسعود اظهرکه طراح عمده حمله مومبای می باشند گفت که سازمانهای شورشگرا درپاکستان فعال می باشند. او گفت که آنها را عاملین غیردولتی بخوانید اما آیا می توان آنها را اجازه داد از مرز عبور کرده بیش از 150 نفررا درمومبای بقتل رسانند؟ او خواست که آن باید به او تذکر داده شود. او پرسید که چرا ما نمی توانیم محاکمه را به نهایی برسانیم؟

شکی نیست که  نوازشریف بدیهی را گفته است. برهمه آشکاراست که آن عاملین دولتی پاکستانی بودند که درپشت حملات ناجوانمردانه مومبای مورخ 26 نوامبر 2008 دست داشتند. فوری بعد از حملات مومبای رئیس جمهورآن زمان پاکستان جهت اعزام رئیس قانون کارآگاهی بین الخدماتی موسوم به آی اِس آی جهت تحقیقات مشترک به هند پذیرفته بود  ، اما پیشنهاد او ازسوی رئیس آن زمان ارتش پاکستان مسترد گشته شد.

تروریست تک پاکستانی که از سوی نیروهای امنیت هند بطور زنده دستگیر شده عامراجمل قصاب بود و  او از فراگرفتن آموزشی از سوی دستگاه پاکستانی اعتراف کرد و او ازمسئولین ارتشی پاکستانی که درآن دست داشتند نام برد. اما بعد ازدستگیری ذکی الرحمان لخوی توطئه گرمشترک و حافظ سعید طراح عمده آن حمله، پاکستان هرکاری را جهت  مبهم ساختن جریانات قانونی بعمل آورد. هند پرونده های متعددی درقبال نقش و همدستی تروریستها درحملات مومبای را به پاکستان فراهم نمود، اما اسلام آباد مرتباً اصرار برآن داشت که ثبوت بطورکافی وجود ندارد.

بعد ازاینکه دستگاه قدرتمداری پاکستان(بخصوص ارتش) برای چندین سال ازلخوی و سعید حمایت کرد ، وی بخاطراعتراف آشکار شریف شرمسار گذاشته شد. اما تحلیل گران اظهارات شریف را زیرسوال می برند که او تا اواسط سال 2017 برسرقدرت بود و چونکه او ازدست داشت کشورش دراین حملات مرگبار باخبربود او می بایستی علیه آن عوامل با سختی برخورد می نمود. مناسب ذکر خواهد بود که تحت حکومت نوازشریف و چندین روزبعد ازبازدید تاریخی نارندرا مودی  نخست وزیر هند ازلاهور، حمله برپایگاه نیروی هوایی هند درپاتانکوت رخ داد. نیزقبلاً دوران زمام شریف در 1999 جنگ کارگیل بوقوع پیوسته بود.

هند و جامعه بین المللی ازعدم جدیت پاکستان درقبال برخورد وی نسبت به تروریستها خبرداشت . نخست وزیرسابق پاکستان اخیراً اعتراف کرد که کشورش تروریسم را بعنوان ابزار سیاست خارجه خود بکارمی برد. دو روی اسلام آباد برسرمسئله تروریسم برهمه آشکاراست.

نظربه اینکه فصل انتخاباتی برپاکستان طلوع می کند و شریف ، پسرش و دخترش با تادیب دیوان عالی پاکستان برسراتهامات افساد و وغیره مواجه اند ، اعتراف درقبال دست داشت پاکستان درحملات مومبای می تواند ترفندی از سوی شریف جهت بدست آوردن همدردی و حمایت برای نمایندگان خود باشد. او سعی نمود که یک نقش شهید را ایفا نماید اما اظهاراتش باعث مشکلات عظیمی برای خودش گردید. هردو حزبش یعنی پاکستان مسلم لیگ (جناح نواز) و ارتش پاکستان بیانیه شریف را مورد نکوهش قراردادند. حتی والاترین دتسگاه کشوری ونظامی که موظف به اتخاذ تصمیمات درسیاست خارجه می باشد ، اعتراف شریف دال براینکه تروریستهای پاکستان حملات 26 نوامبر مومبای را انجام دادند بی اساس خواند.

شریف طی یک جلسه عمومی گفت که زمان آن فرا رسیده که باید پاکستان بداند که  چه کسی مسئول تروریسم و ضع کنونی امورمی باشد. او پرسید که چه کسی پاکستان را بسوی انزوایی کشیده است و کشوررا به یک مرحله ای درآورده که جامعه بین المللی آماده به پذیرفتن ادعاهای پاکستانی نیست.؟ شکی نیست آنها سوالاتی اند که خود دستگاه قدرتمداری پاکستان  ازآن پاسخ دهد.

بیانیه شریف به اثبات رسانیده است که هند همه وقت درست بوده و اینک بارمسئولیت برعهده دستگاه پاکستانی است تا متهم حملات را بمجازات برساند.