نیروهای امنیتی پاکستان دیروز 5 نفر مظنون بمبگذار انتحاری را از پای درآورده یک حمله عمده تروریستی بریک مرکز شبه نظامی در کویته در استان نا آرام بلوچستان راخنثی ساخت.

نیروهای امنیتی پاکستان دیروز 5 نفر مظنون بمبگذار انتحاری را از پای درآورده یک حمله عمده تروریستی بریک مرکز شبه نظامی در کویته در استان نا آرام بلوچستان راخنثی ساخت. ارتش طی بیانیه ای حاکیست که یک خودروی حامل مواد منفجره ومهمات همراه با 5 تن از بمبگذاران انتحاری سعی نمودند وارد مرکز مددگار شوند اما نیروهای امنیتی با سرعت دست بمثل زده تمام حمله وران را از پای در آوردند. چهارتن از سربازان طی تیراندازی حمله وران مجروح نیز شدند. هیچ گروه شورشگر مسئولیت این حمله را بعهده نگرفته است.