جلوتر از بازدید فردای نخست وزیر نارندرا مودی امنیت در لِهِ ایالت جامو وکشمیر هند سرسخت شده است.

جلوتر از بازدید فردای نخست وزیر نارندرا مودی امنیت در شهر لِهِ ایالت جامو وکشمیر هند سرسخت شده است.

نخست وزیر نارندرا مودی درخلال این بازدیدش سنگ بنیان تونلِ 14.2 کیلومتری زوجیلا را از طریق یک دستگاه دورسنج خواهد گذاشت.

باید یادآوری شود که این پروژه در ماه ژانویه سال جالی بخاطر فراهمی رابطه زمینی درهرموسم به لداخ توسط کابینه دولت مرکزی به تصویب رسانده شده بود.

قراراست نخست وزیر مودی به مراسم پایانی جشن یکصد سالۀ کوشک باکولا رینپکوهه رهبر روحانی معروف بودای و نوزدهمین مصلح اجتماعی خطاب نماید که درآن تعداد زیادی مهمانان خارجی شرکت خواهند کرد.

نخست وزیر از منطقه له لداخ برای دومین بار بعد از 2014 میلادی بازدید می نماید.