بخشهای خصوصی هند ایالات متحده وژاپن دارای نقش کلیدی در عمران منطقه هند وپاسیفیک می باشند.

بخشهای خصوصی هند ایالات متحده وژاپن دارای نقش کلیدی در عمران زیربنا در منطقه هند وپاسیفیک می باشند.

تومس واجدا کفیل معاون نایب وزیر خارجه برای امور آسیای جنوبی ابراز نمود که بخش خصوصی نقش مرکزی را در توسعه وتحکیم رابطه و شبکه ها ایفا نموده که موجب موفقیت قرار می گیرد. او از ابتکار اخیر اتاقهای بازرگانی ایالات متحده برای ایجاد یک فورم سه جانبه زیربنایی هند وپاسیفیک حسن استقبال نموده که شرکتهای بخش خصوصی از هند، ایالات متحده وژاپن را برای ایجاد زیربنا دراین منطقه نزدیک همدیگر می آورد.

شورای بازرگانی هند وایالات متحده و شورای بازرگانی ژاپن وایالات متحده در اوایل هفته جاری این فورم سه جانبه زیربنایی هند وپاسیفیک را براه انداختند. این فورم در بهبودی کیفیت، بهترین ارزش و عمرانِ دوام پذیرِ زیربنا در منطقه هند وپاسیفیک معاون خواهد بود.

درماه آوریل کفیلهای معاونین نایب وزیر از آسیای جنوبی و آسیای شرق برای مذاکره موفقیت آمیز سه جانبه  ایالات متحده، هند و ژاپن به دهلی نو مسافرت نموده.