پاکستان عکس العمل مثبتی را به پیشنهاد هند جهت احیای مکانیسم یک کمیته مشترک قضایی نشان داده است.

هند می گوید که پاکستان نسبت به پیشنهادش جهت احیای مکانیسم یک کمیته مشترک قضایی پاسخ مثبتی داده است. این سازوکار مسایل بشردوستانه ماهیگیران را که در زندانهای کشور یک دیگر بسر می برند مورد برسی قرار خواهد داد. وی حاکی است که خانم سوشما سواراج وزیر امورخارجه هند در ماه اکتبر به کمیسیار عالی پاکستان جهت احیای آن سازوکار پیشنهاد کرده بود. وزارت امورخارجه طی بیانیه ای حاکی است که پاکستان نسبت به آن در 7 ماه مارس پاسخ مثبتی داد. وی حاکی است که هند نیز تقاضای تاریخها از سوی پاکستان جهت برگزاری بازدید آن کمیته کرده است. این کمیته اولین بار در سال 2007 تشکیل شده بود که مشتمل بر قضات باز نشسته می باشد که با زندانی های خود در زندانهای یک دیگر بازدید وملاقات می کنند واقدامات را جهت تضمین برخورد انسانی و تسریع رهایی شان پیشنهاد می کنند، بخصوص ماهیگیرانی که مدت مجازات خود را سپری کرده باشند. این کمیته 7 بار تشکیل جلسه داده است و آخرین جلسه شان در هند در اکتبر 2013 برگزار شده بود.