کمیسیون اتحادیه اروپایی آلمان، فرانسه، بریتانیا و سه کشور دیگر عضو اتحادیه اروپایی را در ناکامی شان برعایت از استانداردهای کیفیت هوایی این بلوک به دادگاه می برد.

کمیسیون اتحادیه اروپایی در روز پنجشنبه ابراز نموده که آن آلمان، فرانسه، بریتانیا و سه کشور دیگر عضو اتحادیه اروپایی را در ناکامی شان برعایت از استانداردهای کیفیت هوایی این بلوک به دادگاه می برد.

این کمیسیون، جناح اجرایی اتحادیه اروپایی در ماه ژانویه گذشته آخرین فرصتی را به شش کشور از جمله ایتالیا، مجارستان و رومانیه برای بعمل آوری اقدامات ضروری بخاطر بهترسازی کیفیت هوا بعد از اخطاریه سالها فراهم نموده بود.
اگرچه کارمنو ولّا کمیسیونر محیط زیست اتحادیه اروپایی در بروکسل  به اطلاع یک کنفرانس مطبوعاتی رسانیده که آن شش کشور بطور فوری اقدامات کافی را بعمل نیاورده بودند.
کمیسیونر نامبرده گفت که اسپانیا، جمهوریه چک واسلواکی نیز درماه ژانویه برای آغاز رعایت از استانداردهای اروپایی از سوی کمیسیون مذکور آخرین فرصتی یافته بودند.
در ماه ژانویه این یافته شده که نه کشور مرتباً از حدود انتشار آزوت دیآکسید که برای تحفظ اروپاییها تعین شده بود، تجاوز نمودند.