بی اس یددوریپا بعنوان سروزیر ایالت کارناتاکای هند تحلیف شد؛ دیوان عالی کشور شنوایی دادخواستی علیه تصمیم فرماندار جهت دعوت به حزب بی جِ پی برای تشکیل دولت را بعمل خواهد آورد.

بی اس یددوریپا رهبر حزب بی جِ پی دیروز بعنوان 24مین سروزیر ایالت کارناتاکای هند تحلیف شد. فرماندار واجو بهائی والا مراسم تحلیفی را بعهده داشت. یددورپپا حین خطاب رسانه گران بعد از بدست گرفتن زمام ابراز اطمینان کرد که او رای اعتماد را درمجلس بدست خواهد آورد. دیوان عالی کشور بعد از یک جلسه شنوایی اول وقت صبح دیروز از منع نگه داشتن مراسم تحلیفی منصرف شد. یک هیئت داوری 3 عضوی مشتمل بر قضات اِ کِ سیکری، اس. اِ بودبی و آشوک بوشان گفت که تحلیف و تشکیل دولت منوط به نتیجه دادخواست جلو وی خواهد بود. رام جت ملانی یک وکیل ارشد و قانون شناس نیز دادخواستی را علیه تصمیم فرماندار جهت دعوت نمودن حزب بی جِ پی برای تشکیل دولت در آن ایالت تسلیم نموده است. یک هیئت داوری به سرپرستی دیپک میشرا رئیس دیوان کشور گفت که یک هیئت استثنائی 3 قاضی که مسئله را دیروز در اول وقت شنوایی قرار داد، امروز نیز مورد شنوایی قرار می دهد