رکوردهای فارسی شرقی محفوظ درآرشیوملی هندنویسنده: دکترمحمدانصارالحق
معاون مدیر، آرشیوملی هند، دهلی نو
مترجم وگوینده: دکترنعیم الدین