رکوردهای فارسی شرقی محفوظ درآرشیوملی هند



نویسنده: دکترمحمدانصارالحق
معاون مدیر، آرشیوملی هند، دهلی نو
مترجم وگوینده: دکترنعیم الدین