معالجه آسم برونشی در سیستم درمانی یونانی هند

نویسنده: دکتر اس اِ آر زیدی

مترجم: ابوالکلام

گوینده: محمودعالم ملک