تاج محل: روح ایرانی درکالبد هندی

نویسنده وگوینده: شمس شیروانی